]  

Što je legalizacija bespravno sagrađenih objekata?
Imate bespravno sagrađenu kuću, ili ste je nadogradili? Živite u stambenoj zgradi za koju ne posjedujete pravni akt kojim se odobrava građenje? Možda trebate našu uslugu?

Tim stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom pokrenuti će Vam postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata pred nadležnim institucijama. Ostvarite svoju želju već danas jer pred Vama je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011) koji je stupio na snagu 10.08.2011. godine i ne zaboravite:

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU JE 31.prosinac 2012.godine

Nakon što provjerimo da li zadovoljavate osnovne uvjete za ozakonjenje možemo Vam složiti ponudu za obavljanje kompletnog posla ozakonjenja objekata. Osnovni akt koji treba ishoditi za legalizaciju je: Rješenje o izvedenom stanju

Dokumenti koji su potrebni za ishođenje rješenja o izvedenom stanju:
 1. Arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonite zgrade
 2. Mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva o mehaničkoj stabilnosti građevine
 3. Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od strane nadležnog katastarskog ureda
 4. Potvrda o prebivalištu
 5. Dokazi u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige, dokazi o vremenu građenja i drugi potrebni dokazi), ako takvi postoje.
Što još morate znati?
Prije dobivanja rješenja od nadležnog upravnog tijela o izvedenom stanju morate uplatiti:
 1. Komunalni doprinos - ovisi o namjeni, veličini te o zoni u kojoj je građen objekat
 2. Vodni doprinos - iskaz mjera za obračun vodnog doprinosa
 3. Naknada za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru - primjena općih i dopunskih korektivnih koeficjenata
Na osnovu Vaših podataka okvirno ćemo Vam izračunati troškove komunalnog i vodnog doprinosa, te naknadu za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru. Plaćanje možete izvršite jednokratno ili na obročne otplate ne duže od dvije godine.

Sve informacije i ponudu za legalizaciju građevina možete dobiti na broj telefona 01 / 23 51 630 ili na ON-LINE UPIT.


VAŽNO JE ZNATI
Sve građevine koje su sagrađene do 15. veljače 1968. godine smatraju se legalnima ali za njihov upis u katastar i zemljišnu knjigu trebate od nadležnog katastra nabaviti Uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968.godine.


Često postavljana pitanja

Što je to legalizacija objekta?

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se nezakonito izgrađena zgrada legalizira.


Koji objekti se smatraju nezakonito izgrađenim zgradama?

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave, izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:
 • svi građevinski i drugi radovi, te ako se koristi ili se može koristiti ili
 • svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta.

Legalizacija objekta / koju je dozvolu potrebno ishoditi?
 • Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju
 • Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka više se ne može podnijeti.

Rješenje o izvedenom stanju / koja je projektna dokumentacija potrebna za izdavanje?

Zahtjevu za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:
 • Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
 • Tri primjerka arhitektonskog snimka, koji je izradio ovlašteni arhitekt,
 • Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
 • Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja).

Naš projektni ured je u mogućnosti ponuditi Vam svu potrebnu dokumentaciju za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju.


Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru?

Podnositelj zahtjeva dužan je prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi kojeg donosi nadležno upravno tijelo po službenoj dužnosti, nakon što je u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju utvrdilo da su ispunjeni drugi propisani uvjeti za donošenje tog rješenja.

Naknada se utvrđuje prema ocjeni utjecaja nezakonito izgrađene zgrade na prostor u kojem se nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Na iznos naknade obračunat prema kriterijima za ocjenjivanje utjecaja nezakonito izgrađene zgrade na prostor i primjenom općih korektivnih koeficijenata, primjenjuju se i dopunski korektivni koeficijenti za umanjenje iznosa naknade kojima se uvažava socijalni status podnositelja zahtjeva i svrha njegova nezakonitog građenja.


Da li se nakon dobivanja određene dozvole za legalizaciju objekta taj objekt može upisati u katastar i zemljišnu knjigu?

Da. Potrebno je angažirati ovlašteni geodetski ured koji će Vam u skladu s izdanom dozvolom izraditi elaborat za evidentiranje objekta u katastru i zemljišnoj knjizi.


Općenito o legalizaciji
Nezakonita gradnja obilježava hrvatski prostor unazad pedeset i više godina. Riječ je o pojavi koja je rezultat niza uzroka koji se kreću u širokom rasponu od onih na pojedinačnoj razini pa do onih na društvenoj razini.
Možemo izdvojiti:
Izgradnju kuća osobnim radom, u više faza i uz nepoštivanje propisa bilo zbog nedostatnih financijskih sredstava ili nerazvijene svijesti o potrebi poštivanja propisa
 • izvođenje nezakonitih rekonstrukcija radi poboljšanja uvjeta stanovanja
 • nelegalna poduzetnička ostvarenja usmjerena u izgradnju građevina
 • atraktivnost i profitabilnost priobalnog područja
 • utjecaj migracija i procesa litoralizacije i urbanizacije – bespravno sagrađena cijela naselja
 • stanje prostorno planske dokumentacije - proširenje građevinskih područja
 • nerješeni imovinsko pravni odnosi
Nezakonita gradnja godinama je trajno mjenjala prostor a njena dugogodišnja nazočnost tražila je od zakonodavca mogućnosti legalizacije uz definiranje uvjeta zakonodavnom regulativom.

Kako se to događalo kronološki navedenim sljedom zakona:

Zakon o prostornom planiranju i uređenju prostora (NN SRH, br. 54/80) regulirano je da će građevinski inspektor odrediti rušenje objekata koji se gradi ili je izgrađen bez građevinske dozvole samo ako je izgrađen poslije 15. veljače 1968. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građenju (NN, br. 33/95) određeno je da se građevine koje su izgrađene bez građevinske dozvole do 15. veljače 1968. godine – smatraju izgrađenim na temelju građevinske dozvole. Time je omogućena opća legalizacija te je za navedene građevine potrebno ishoditi dokaz da su građene prije navedenog datuma.

Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (NN , br. 33/92). Zakon je stavljen izvan snage 1995.godine te zbog vremena u kojem je donešen i nedorečenosti nije ispunio svrhu.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11) koji je stupio na snagu 1. listopada 2007 uređeno je pitanje izdavanja akta o izvedenom stanju i do danas je po prilici izdano oko 8452 akata. To nije dovoljno s obzirom na stanje na terenu. Praćenjem primjene važećeg Zakona uočeno je da na učinkovitost procesa izdavanja rješenja i potvrda o izvedenom stanju bitno utječe stanje prostorno planske dokumentacije, nerješenost imovinsko pravnih odnosa i visoki iznosi za komunalni i vodni doprinos.